Regulamin kina

1.
Warunkiem wejścia do sali widowiskowo-kinowej Bielskiego Domu Kultury jest uprzednie okazanie obsłudze kina ważnego biletu na określony seans.

2.
Seans oprócz projekcji filmu może składać się z bloku reklam i zwiastunów filmowych. Długość trwania bloku reklam oraz zwiastunów filmowych ustalana jest indywidualnie dla każdego filmu.

3.
Nie wszystkie wyświetlane filmy przeznaczone są dla osób niepełnoletnich. Decyzja o opatrzeniu filmu kategorią wiekową należy do dystrybutora i Organizator projekcji filmowych nie ma prawnej możliwości, aby w nią ingerować. Prosimy opiekunów, by przed podjęciem decyzji o udziale w projekcji osoby niepełnoletniej uważnie zapoznawali się nie tylko z sugerowaną przez dystrybutora kategorią wiekową, ale również z opisem filmu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o zasięgnięcie informacji o zawartości filmu u Organizatora projekcji filmowej.

4.
Aby nie przeszkadzać innym Widzom, Widzowie którzy przyjdą do kina po rozpoczęciu wyświetlania filmu muszą uzyskać zgodę obsługi kina na wejście do sali widowiskowo-kinowej. Pomimo, że Organizator projekcji filmowej stara się przestrzegać swojego reklamowanego repertuaru, zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu wyświetlania filmu lub zastąpienia go innym filmem lub projekcją. Organizator projekcji filmowej nie ponosi odpowiedzialności za błędy w repertuarze opublikowanym w prasie drukowanej lub upublicznionym w zewnętrznych serwisach internetowych.

5.
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz w trosce o jakość świadczonych usług i zapewnienie szczególnego komfortu osób niepełnosprawnych prosimy wszystkich naszych Widzów o zajmowanie odpowiednich miejsc jak również nie blokowanie dróg ewakuacyjnych, w tym w szczególności o nie zajmowanie miejsc na schodach i w przejściach przed rzędami.
Należy zawsze trzymać swoje przedmioty przy sobie. Organizator projekcji filmowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież, modyfikację lub uszkodzenie jakichkolwiek przedmiotów osobistych wniesionych do obiektu Bielskiego Domu Kultury.

6.
Prosimy o niezakłócanie innym Widzom odbioru seansu, w szczególności poprzez korzystanie z telefonów komórkowych, głośne rozmowy, ekspresywne wyrażanie emocji związanych z odbiorem projekcji czy też wszelkie inne zachowania mogące zakłócić komfortowy odbiór filmu innym Widzom.

7.
Na całym terenie Bielskiego Domu Kultury obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, wnoszenia żywności i napojów zakupionych poza punktami gastronomicznymi należącymi do Organizatora projekcji filmowej, wnoszenia do obiektu oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych, wnoszenia do obiektu oraz spożywania alkoholu na salach kinowych, wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Widzów, przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych, wprowadzania zwierząt, wstępu do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe, zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla pozostałych Widzów, wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu śladowych, a także wjazdu na rowerze, rolkach i wrotkach.

8.
Zastrzega się możliwość usunięcia z obiektu Bielskiego Domu Kultury osób w sposób rażący naruszających swym zachowaniem niniejszy regulamin oraz porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali widowiskowo-kinowej, a w szczególności zakłócających korzystanie z naszego obiektu przez innych Widzów.

9.
Informujemy, iż na sali widowiskowo-kinowej, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody kierownictwa Bielskiego Domu Kultury, obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, jak również dokonywania nagrań video i audio w trakcie projekcji filmowych. Przypominamy Widzom, że kopiowanie lub próba skopiowania jakiegokolwiek filmu, ścieżki dźwiękowej lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi prezentowanych w sali projekcyjnej i ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo.

10.
Apelujemy do wszystkich Widzów, aby przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie sali widowiskowo – kinowej, a w szczególności korzystali z wszelkich urządzeń i przedmiotów znajdujących się w obiekcie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie zaleca się uprzednią konsultację z obsługą kina. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o zgłaszanie obsłudze wszelkich sytuacji mogących powodować naruszenie porządku bądź zagrażających bezpieczeństwu.

11.
W przypadku naruszenia przez Widza lub grupę Widzów któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, prócz innych praw obsługa kierownictwo Bielskiego Domu Kultury zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań mających na celu uzyskanie zwrotu wszelkich poniesionych kosztów i dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej.

12.
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie Bielskiego Domu Kultury należy bezzwłocznie zawiadomić Obsługę Kina, co pozwoli na natychmiastowe udzielenie pomocy osobom poszkodowanym i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym Widzom.

13.
Organizator projekcji filmowych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje wyświetlane lub emitowane w obiekcie przez jakiekolwiek osoby trzecie.

14.
Prosimy o zgłaszanie obsłudze kina wszelkich uwag, również w zakresie niewłaściwej jakości dźwięku lub obrazu wyświetlanego filmu jeszcze podczas projekcji lub niezwłocznie po jej zakończeniu.
Bielski Dom Kultury, w trosce o bezpieczeństwo i komfort Widzów, informuje jednocześnie, iż gotowy jest służyć dodatkową informacją i pomocą w rozwiązaniu wszelkich zaistniałych problemów oraz ewentualnych kwestii spornych, bądź zagadnień nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
NIP 543 102 32 38
Nr konta: 27 8063 0001 0070 0706 5846 0002

tel. 85 730 34 14
email: sekretariat@bdkbielsk.pl
Dyrektor: fionik@bdkbielsk.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP