KONCEPCJA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNA FUNKCJONOWANIA BIELSKIEGO DOMU KULTURY W BIELSKU PODLASKIM
NA LATA 2021 -2027

Wstęp

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim to główna placówka kulturalna w mieście Bielsk Podlaski. W ciągu roku organizuje lub współorganizuje około 250 imprez i działań. Od kilkudziesięciu lat realizuje misję rozbudzania, kształtowania i umacniania tożsamości kulturowej naszego miasta.

Do głównych zadań Bielskiego Domu Kultury należy: upowszechnianie sztuki, tzn. udostępnianie i popularyzowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rozwijanie pasji i zamiłowań artystycznych w zakresie muzyki, teatru, tańca, plastyki, filmu i fotografii, a także zaspokajanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań różnych grup społecznych i zawodowych - dzieci i młodzieży, dorosłych oraz ludzi starszych. Ważną sferą działalności jest też zapewnienie pomocy i opieki merytorycznej zespołom artystycznym, instruktorom, nauczycielom miasta Bielsk Podlaski, a także stwarzanie warunków do aktywnego, wielokierunkowego uczestnictwa w kulturze.

Planując następne lata działalności Bielskiego Domu Kultury niewątpliwie będziemy bazować na:Do głównych zadań Bielskiego Domu Kultury należy: upowszechnianie sztuki, tzn. udostępnianie i popularyzowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rozwijanie pasji i zamiłowań artystycznych w zakresie muzyki, teatru, tańca, plastyki, filmu i fotografii, a także zaspokajanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań różnych grup społecznych i zawodowych - dzieci i młodzieży, dorosłych oraz ludzi starszych. Ważną sferą działalności jest też zapewnienie pomocy i opieki merytorycznej zespołom artystycznym, instruktorom, nauczycielom miasta Bielsk Podlaski, a także stwarzanie warunków do aktywnego, wielokierunkowego uczestnictwa w kulturze.

Planując następne lata działalności Bielskiego Domu Kultury niewątpliwie będziemy bazować na:

I. Sprawdzonych, zakorzenionych w przestrzeni społecznej miasta projektach kulturalnych, wzbogaconych o imprezy towarzyszące, promujące i dopełniające działania podstawowe,

II. Zadaniach opisanych w projekcie „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne”– części poinwestycyjnej – działaniach „miękkich” do zrealizowania w okresie trwałości (5 lat od zakończenia inwestycji),

III. Nowych projektach realizowanych na terenie obiektu i w przestrzeni miejskiej.


I. Kontynuacja dobrych praktyk:

1. Flagową imprezą realizowaną dotychczas przez BDK są, niewątpliwie, coroczne DNI BIELSKA PODLASKIEGO, skupiające kilkunastotysięczną rzeszę odbiorców. Planujemy kontynuację imprezy w zakresie dostosowanym do zmieniających się potrzeb mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.

2. Nadal organizować będziemy również imprezy o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, czy wojewódzkim: Międzynarodowy Festiwal „Podlaska Nuta”, Międzynarodowe Biennale „Pasje i Talenty”, Ogólnopolski Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej „KANTYCZKA”, Konkurs Recytatorski „Trójgłos poetycki”, koncerty w ramach Międzynarodowych Festiwali „Podlaska Oktawa Kultur”, „Podlaskie Spotkania”, Festiwal Piosenki „Anna German”, Festiwale Muzyki Cerkiewnej i inne działania,

3. Kontynuacja dotychczasowych trendów i działań wprowadzonych w ostatnich latach będzie również polegać na:

- aktywnym organizowaniu sprawdzonych, realizowanych do tej pory działań, wzbogaconych o atrakcyjne imprezy towarzyszące, np. happeningi, wystawy, warsztaty,

- organizacji dużych imprez plenerowych w różnych przestrzeniach miasta – okolice Góry Zamkowej i Parku Królowej Heleny (Pikniki Militarne, rekonstrukcje historyczne, turnieje rycerskie, spotkania wojów), Plac Jana Pawła II, Park im. Królowej Heleny (Jarmark Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, gry miejskie),

- pogłębianiu współpracy z organizacjami pozarządowymi miasta promującymi szeroko pojętą kulturę przy organizacji festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw,

- pomocy technicznej i wsparciu merytorycznym realizacji imprez organizowanych przez stowarzyszenia mniejszości narodowych i religijnych działające w naszym mieście,

- organizacji zajęć różnych form tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży oraz zajęć taneczno-ruchowych dla osób w wieku 50+,

- wykorzystaniu potencjału lokalnego środowiska filmowego Bielska Podlaskiego poprzez rozszerzenie oferty „kina plenerowego” w Amfiteatrze Miejskim i innych punktach naszego miasta,

- promowaniu miasta Bielsk Podlaski za granicą - zacieśnianiu współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi miast partnerskich poprzez udział zespołów, grup artystycznych, twórców z Bielska Podlaskiego w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach w miastach partnerskich,

- organizacji koncertów, wystaw, prezentacji, plenerów z udziałem zespołów artystycznych i twórców indywidualnych z miast partnerskich,

- promowaniu twórców lokalnych poprzez organizowanie wernisaży, wystaw malarskich, fotograficznych, spotkań podróżniczych w ramach cyklicznych imprez „Twarze znane i nieznane”, „Kawa i herbata…” oraz spotkań autorskich,

- digitalizacji pozostałej części zasobów archiwalnych BDK,

- organizacji warsztatów artystycznych podczas ferii zimowych i wakacji letnich.


Przez wiele lat Bielski Dom Kultury borykał się z problemami lokalowymi, jednak mimo to, organizował szereg imprez dla mieszkańców i gości naszego miasta. W latach 2018 - 2020 budynek BDK został zrewitalizowany. Dzięki temu otworzyły się przed nami nowe możliwości.



II. Realizacja założeń projektu „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne”

Rozbudowa Bielskiego Domu Kultury to długo oczekiwana i bardzo istotna inwestycja, a pozyskanie środków zewnętrznych, o które władze Bielska Podlaskiego starały się od kilku lat, było niezbędne do jej zrealizowania. 22 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił wyniki naboru o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne” uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 671.047,43 zł. Ważną dla naszej społeczności inwestycję wsparły finansowo również pozostałe lokalne samorządy: Powiat Bielski i Gmina Bielsk Podlaski. Dnia 10 września 2018 r. z Firmą R/S Budownictwo, która wygrała przetarg, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W trakcie realizacji inwestycji pojawiło się szereg obiektywnych problemów, jednak, ostatecznie, 28.09.2020r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Rozpoczął się nowy rozdział w historii Bielskiego Domu Kultury.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” przebiegała w dwóch etapach:

Etap I – budowa sali wielofunkcyjnej z widownią na 375 osób wraz z zapleczem i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu dawnego kina „Znicz”,

Etap II – rozbudowa i nadbudowa istniejącego już budynku BDK.

Zagospodarowano również teren w Parku Izabeli Branickiej poprzez wykonanie małej architektury: stolików do gry w szachy, stołu do gry w tenisa stołowego, przyrządów do ćwiczeń fizycznych, zadaszenia nad stolikami, ławki.

Dzięki zrealizowanemu projektowi budowlanemu Bielsk Podlaski może poszczycić się piękną, nowoczesną placówką w centrum miasta. Przed nami realizacja założeń projektu w okresie jego trwałości (5 lat).

Planowane jest zarówno rozszerzenie oferty kulturalnej, ale też jej modyfikacja, polepszenie pracy artystów i mieszkańców korzystających z proponowanej oferty kulturalnej, wprowadzenie działań zmierzających do aktywnej integracji społeczeństwa poprzez różne formy aktywizacji (również edukacyjnej i społecznej).


Zgodnie z założeniami projektu planujemy zrealizować następujące działania:

1. Przywrócona zostanie działalność kina (zarówno komercyjna, jak i nieodpłatna),

2. Zrealizujemy nowe projekty o charakterze edukacyjno-kulturalnym z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej, edukacji filmowej, edukacji prozdrowotnej, edukacji przedsiębiorczości dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, bezpieczeństwa (kursy samoobrony dla kobiet i pierwszej pomocy), wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (zajęcia wyrównawcze, językowe),

3. W BDK powstanie Centrum Teatralne. Zwiększymy ofertę cyklicznych przeglądów teatralnych. Będą prowadzone warsztaty teatralne oraz warsztaty z arteterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (w tym dla dzieci ze świetlic środowiskowych). Zorganizujemy również przegląd teatralny dla amatorskich grup teatralnych i prezentacje grup zawodowych,

4. W nowo otwartej Galerii Sztuki będą prezentowane prace artystów nieprofesjonalnych, związanych z naszym regionem, ale również twórczość artystów profesjonalnych z kraju i zagranicy (w tym: z miast partnerskich Bielska Podlaskiego),

5. W pracowni tanecznej („lustrzanej sali”) odbywać się będą zajęcia zespołów tanecznych Bielskiego Domu Kultury. Z sali tej będą mogły korzystać również inne zespoły działające na terenie miasta. Kobiety zaprosimy do udziału we wspomnianych wcześniej zajęciach z samoobrony, a seniorki na gimnastykę prozdrowotną. Rozszerzymy działalność o zajęcia z tańca ludowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nadal odbywać się będą zajęcia z tańca towarzyskiego, nowoczesnego i zumby. Powrócimy do zajęć z aerobicu,

6. Doposażymy nowo powstałe studio nagrań w brakujący profesjonalny sprzęt nagrywający. W studio odbywać się będą nagrania koncertów zespołów BDK oraz innych zespołów z terenu miasta i regionu. Innym zespołom zaoferujemy możliwość odpłatnego wynajmu studia wraz z profesjonalną obsługą,

7. Powstanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w ramach którego specjaliści będą udzielać porad w zakresie pozyskiwania środków, formułowania pism itp. W sali narad będą odbywać się spotkania liderów organizacji pozarządowych, spotkania aktywizujące i szkolenia, a także zajęcia wyrównawcze i językowe,

8. Bielski Dom Kultury zintensyfikuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Lazur Nadziei”, Stowarzyszenie „Kreatywny Bielsk Podlaski”, Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy, Warsztatami Terapii Zajęciowej, szkołami, przedszkolami, Nadleśnictwem Bielsk, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kościołami, związkami wyznaniowymi itp.,

9. W sali narad oraz w sali konferencyjnej nowego BDK będą odbywać się seminaria, narady, konferencje, szkolenia,

10. W dwóch nowo powstałych salach plastycznych (większej i mniejszej) odbywać się będą oprócz zajęć kół i pracowni plastycznych BDK (ART HOME – 3 grupy i ATELIER) warsztaty podtrzymujące sprawność manualną seniorów (w tym z Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Planujemy również zorganizowanie warsztatów rodzinnych, a także spotkań dla grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół naszego miasta i okolic. Mamy nadzieję, iż uda nam się zorganizować również zajęcia przygotowujące młodzież do egzaminów na wyższe uczelnie, jak również warsztaty makijażu i wizażu,

11. Dzięki nowym możliwościom wykorzystania terenu wokół BDK (plac przed BDK, mała architektura w Parku Izabeli Branickiej) zorganizujemy wydarzenia w przestrzeni publicznej – happeningi, wystawy plenerowe, turnieje szachowe, gry miejskie,

12. Mieszkańcom i gościom naszego miasta zaoferujemy organizację wycieczek połączoną ze zwiedzaniem zabytków, spotkania z krajoznawcami i pasjonatami historii lokalnej,

13. W BDK znajdzie się miejsce na funkcjonowanie Klubu Seniora – sala spotkań i integracji osób starszych. Seniorom zaproponujemy również zajęcia w plenerze – w Parku im. Izabeli Branickiej,

14. Animatorzy BDK będą organizować wydarzenia artystyczne w przestrzeni publicznej i zachęcać mieszkańców do aktywnego udziału w tych wydarzeniach.

Nowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek BDK umożliwi dzieciom niepełnosprawnym udział w jego poszerzonej ofercie. Dzieci skorzystają z warsztatów, zajęć z arteterapii, plastycznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych i muzyczno-ruchowych, zajęć z robotyki, dydaktyczno-wychowawczych. Rozwiną swoje uzdolnienia, uczestnicząc w zajęciach zespołów. Rodzice dzieci niepełnosprawnych skorzystają z prowadzonego poradnictwa, oferty i wsparcia organizacji pozarządowych. Wsparte zostaną dzieci posiadające zmniejszone szanse edukacyjno-wychowawcze. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych będą miały możliwość uczestnictwa w warsztatach artystycznych organizowanych podczas ferii zimowych i wakacji. Zajęcia będą połączone z realizacją programów profilaktycznych.

W partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podlaski (społeczny partner projektu) zostaną zorganizowane warsztaty artystyczne, występy teatru T-3 działającego przy Polskim Związku Niewidomych, prelekcje edukacyjne dla mieszkańców, a także zajęcia, szkolenia dla osób niewidomych i słabo widzących oraz dla wolontariuszy w celu przygotowania tych osób do pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej (społeczny partner projektu) zorganizujemy warsztaty filmowe dla osób z rodzin dysfunkcyjnych i świetlic środowiskowych, a także seniorów. Odbędą się również bezpłatne projekcje filmowe dla osób niepełnosprawnych, warsztaty z zakresu pracy z kamerą dla dzieci i młodzieży, a także projekcje kina autorskiego.


III. Plany wykraczające poza zapisy projektowe

„Bielsk Podlaski łączy ludzi” – hasło promujące nasze miasto – nadal powinno przyświecać działalności Bielskiego Domu Kultury. Ważnym aspektem naszych działań powinno być więc poszanowanie tradycji lokalnych oraz dostępność dóbr kultury mniejszości narodowych zamieszkujących nasz region. To też tworzenie pozytywnego wizerunku miasta, jako miejsca współpracy ludzi wielu kultur, wyznań i narodowości, pielęgnujących swoją historię i tradycje. BDK będzie podejmować działania, które pomogą skonsolidować wspólnoty lokalne, służyć będą zachowaniu, rozwijaniu i promocji szczególnie wartościowych zjawisk naszej różnorodnej pod względem narodowościowym kultury.

Bielski Dom Kultury powinien łączyć nie tylko narodowości, ale i pokolenia. Dlatego też dodatkowo:

- wzbogacimy cykliczne imprezy o działania międzypokoleniowe, budujące ściślejsze relacje: dziadkowie - wnuki, rodzice - dzieci, itd.,

- zorganizujemy kameralne imprezy plenerowe na placu przed Bielskim Domem Kultury – koncerty akustyczne, akcje animacyjne dla dzieci, jarmarki, giełdy staroci,

- stworzymy internetową bazę twórców Bielska Podlaskiego,

- zintensyfikujemy współpracę z ościennymi ośrodkami kultury – w Hajnówce, Orli, Kleszczelach, Siemiatyczach, Brańsku, Boćkach, ale też z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku i innymi placówkami edukacyjno-kulturalnymi miasta w kwestii organizacji koncertów zespołów, wystaw i prezentacji twórców z ww placówek,

- zorganizujemy cykliczne wystawy fotograficzne „Z archiwum BDK”,

- marzymy również o częstszych wyjazdach do teatru, opery, muzeów w Białymstoku i Warszawie na ważne wydarzenia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których wezmą udział uczestnicy zespołów, kół i pracowni BDK,

- zgodnie z duchem czasu zaproponujemy dzieciom i młodzieży udział w turniejach gier komputerowych, konkursach filmów wykonanych za pomocą telefonu komórkowego oraz warsztaty z robotyki.


IV. Finanse

Bielski Dom Kultury to jednostka organizacyjna samorządu bielskiego, która jest poddana wymogom finansowym wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw regulujących działalność jednostek finansów publicznych. Placówka przestrzega ustalonego budżetu i wydatkuje środki zgodnie z zasadami i prawem Zamówień Publicznych. Bielski Dom Kultury, jak uprzednio, będzie aplikować o środki pozabudżetowe z programów ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne. Nasza placówka prowadzi działalność usługową – wynajem sal, pomieszczeń i sprzętu nagłośnieniowego. W nowo wybudowanym Domu Kultury ulokowane zostaną trzy podmioty gospodarcze, które będą wynajmować pomieszczenia: salę kinową do organizacji komercyjnych projekcji filmowych, lokal do prowadzenia kawiarni oraz galerię sztuki do prezentacji i sprzedaży dzieł twórców regionalnych. Innym sposobem na pozyskanie funduszy jest i nadal będzie – organizowanie płatnych warsztatów i imprez biletowanych. Postaramy się również pozyskać wsparcie finansowe od lokalnych przedsiębiorców (darowizny lub reklama) na konkretne imprezy i przedsięwzięcia.


Podsumowanie

Kultura nadaje sens ludzkiemu działaniu, w tym także zarządzaniu i sprzyja przejmowaniu przez jednostkę określonych norm i wartości.

Oferta kulturalna proponowana przez naszą instytucję i tworzona w Bielskim Domu Kultury zawsze łączyła i nadal powinna łączyć ludzi na różnych płaszczyznach - narodowościowej, społecznej, międzypokoleniowej, powinna godzić tradycję i nowoczesność, spontaniczność i doświadczenie. W zrekonstruowanym budynku BDK, który jest obecnie placówką kulturalną na marę XXI wieku, centrum życia kulturalnego i społecznego miasta, dostępna będzie zdecydowanie bogatsza oferta. Mamy nadzieję, iż, podobnie jak dotychczas, będzie instytucją chętnie odwiedzaną i wybieraną jako miejsce spędzania wolnego czasu, otwartą zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, a dzięki dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych - miejscem naprawdę dostępnym dla wszystkich mieszkańców Bielska Podlaskiego.

Planować można i trzeba. Jesteśmy jednak realistami i zdajemy sobie sprawę, że nasze plany może zweryfikować niestabilna sytuacja epidemiczna lub inny kryzys w Polsce i na świecie.


Elżbieta Fionik, dyrektor

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
NIP 543 10 23 238
Nr konta: 27 8063 0001 0070 0706 5846 0002

tel. 85 730 34 14
e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl
Dyrektor: fionik@bdkbielsk.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP