BUDYNEK DOMU KULTURY

Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne i utworzenie Bielskiego Centrum Kultury.

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, 22 czerwca 2018 r. ogłosił wyniki naboru o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja.

Projekt złożony przez Bielski Dom Kultury, zakładający realizację zadania w partnerstwie z Miastem Bielsk Podlaski, zdobył najwięcej punktów spośród złożonych w ramach konkursu i tym samym uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 671 047, 43 zł. Przedsięwzięcie, które zostało ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, zakłada powstanie nowoczesnej placówki kulturalnej o bogatszej ofercie i większej dostępności dla mieszkańców, a poprawa stanu technicznego obiektu wpłynie na poprawę estetyki przestrzennej miasta.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” będzie przebiegać w dwóch etapach:

⦁ Etap I – budowa sali wielofunkcyjnej z widownią na 374 osób wraz z zapleczem i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu dawnego kina „Znicz”. Powstanie scena wraz z kieszeniami scenicznymi, hol główny z szatnią i recepcją, zespół sanitarny, szatnie i garderoby dla artystów, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia obsługi oraz techniczne;
⦁ Etap II – rozbudowa istniejącego już budynku BDK. Przewidziane jest utworzenie zespołu pracowni związanych z działalnością domu kultury, tj.: pracowni plastycznych, teatralnych, muzycznych, tanecznych oraz część administracyjna, sala konferencyjna, studio nagrań, bar z zapleczem, zespoły sanitarne oraz garderoby, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Zagospodarowaniu ma także ulec sąsiedni teren poprzez wykonanie małej architektury: stoliki do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, zadaszenie nad stolikami, ławki.

Obecny budynek BDK oraz po byłym kinie „Znicz” ma stanowić jeden nowoczesny kompleks – Bielskie Centrum Kultury, który będzie zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców miasta i tym samym przyczyni się do aktywizacji życia społecznego.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych jest w trakcie rozstrzygania. Wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza opiewa na 24,7 mln zł. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do 3 września 2018 r. Czas realizacji robót budowlanych to 15 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcą. W trakcie realizacji inwestycji tymczasową siedzibą Bielskiego Domu Kultury będzie były budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów przy ul. Kopernika 3.

Bielskie Centrum Kultury
Bielskie Centrum Kultury. Arch. Ireneusz Maksymiuk. Projekt zajął I miejsce w konkursie a opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków.

Projekt zajął I miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków: Bielskiego Domu Kultury i kina Znicz w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje Bielskiego Centrum Kultury. Autorem projektu jest arch. Ireneusz Maksymiuk.

Założenia projektowe
Głównym założeniem projektowym było zaprojektowanie budynku Bielskiego Centrum Kultury w sposób odpowiedni do jego rangi i lokalizacji w strukturze przestrzennej miasta. Nie zmieniono w znacznym stopniu istniejącego układu urbanistycznego. Rozbudowa budynku nastąpiła w sposób zgodny z zaleceniami konkursowymi. Sugerowane w warunkach konkursu rozwiązania urbanistyczne, po przeprowadzeniu analizy uznano za najwłaściwsze. Sala widowiskowo została umieszczona w miejscu dawnego kina „Znicz”.

Głównym założeniem projektu było stworzenie ciekawej bryły, tworzącej dominantę przestrzenną, o wysokiej jakości estetycznej. Ograniczenia stwarzała tu zwarta bryła istniejącego budynku BDK. Starano się nadać jej więcej dynamizmu, poprzez wprowadzenie nieregularnych rytmów otworów okiennych. Aby wzmocnić bryłę wprowadzono kilka ostrych narożników akcentujących wejścia. Kształt Sali widowiskowej wynika z przeprowadzonej analizy funkcjonalnej pod kątem jej różnorodnego użytkowania.
Sercem całego zespołu BCK jest sala widowiskowa. Postarano się aby spełniała ona najlepsze standardy projektowe, oraz umożliwiała odpowiednie wykorzystanie zależnie od funkcji. ( teatr, kino, koncert ) głównie poprzez zoptymalizowany kształt widowni i kwestie akustyczne.

Liczba miejsc na widowni wynosi 374. Zastosowanie 2 poziomów Sali pozwala na skrócenie odległości pomiędzy widownią a sceną, co ma znaczenie w przypadku występów muzycznych i teatralnych. Odległość od ostatniego rzędu siedzeń na balkonie, do krawędzi sceny wynosi 18m, do końca sceny zaś 24m. Stwarza to komfortowe warunki oglądania występów artystycznych. 24m jest to bowiem maksymalna odległość jaka pozwala dostrzec mimikę twarzy osób na scenie. Dodatkowo zastosowanie balkonu pozwala na wyłączenie z użytku 1/3 Sali przy niższej frekwencji.

Przewyższenie siedzeń parteru wynosi 35 x 90 i jest wyższe od zalecanego (20 x 90). Pozwala to na komfortowe użytkowanie Sali, np. Frontowa krawędź sceny jest widoczna z ostatniego rzędu balkonu ( przewyższenie 52 x 110).

Ekran projekcyjny jest umieszczony centralnie w osi kabiny projekcyjnej w pionie i w poziomie co pozwala uniknać zniekształceń obrazu. Dodatkowe odsunięcie ekranu wgłąb sceny pozwala zwiększyć odległość od ekranu do pierwszego rzędu siedzeń, aż do 9m.

Komunikacja sali została poprowadzona po obu stronach widowni, bez przejść pośrednich, aby uniknać utraty miejsc połozonych w części centralnej Sali, o najlepszej widoczności.

Akustyka
Osobną kwestią jest sprawa akustyki. W przypadku nagłośnienia z głośników sprawa jest prosta, natomiast w przypadku występów na żywo, należy unikać niepożądanego dla prostych wnętrz, efektu pogłosu. Wszystkie ściany i sufit zostały pokryte materiałem perforowanym o widocznej fakturze, która rozbija i rozprasza fale dźwiękowe. Dodatkowo Kształt balkonu niweluje efekt odbicia wstecznego, niepożądanego przez artystów występujących na scenie. Dodatkowo wszystkie wejścia do Sali wyposażono w śluzy akustyczne.

Zespół autorski
arch. Ireneusz Maksymiuk

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
NIP 543 10 23 238
Nr konta: 27 8063 0001 0070 0706 5846 0002

tel. 85 730 34 14
e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl
Dyrektor: fionik@bdkbielsk.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP