KONCEPCJA
DZIAŁALNOŚCI

Bielski Dom Kultury swoją działalność prowadzi realizując podstawowe zadania statutowe poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury, działania skierowane na rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz promocję działań kulturalnych.

Bielski Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie:

 • edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
 • tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w szczególności folkloru, a także rękodzieła ludowego
  i artystycznego
 • upowszechniania sztuki, jej udostępniania i popularyzowania wiedzy o sztuce, promowania zamierzeń artystycznych w kraju
  i poza granicami
 • tworzenia i upowszechniania scenicznych programów artystycznych
 • organizowania konkursów w różnych dziedzinach sztuki
 • organizowania wystaw, koncertów, przeglądów i festiwali
 • prowadzenie zespołów, chóru, pracowni różnych grup społecznych i zawodowych
 • rozwijania potrzeb twórczego uczestnictwa w kulturze z możliwością twórczego i kształcącego spędzania wolnego czasu
  oraz znajdowania przyjemności w odbiorze sztuki lub jej tworzeniu
 • rozwijania pasji i zamiłowań artystycznych w zakresie: muzyki, plastyki, teatru, tańca, arteterapii, filmu i fotografii
 • zaspakajania potrzeb i rozwijania zainteresowań różnych grup społecznych i zawodowych, dzieci i młodzieży, ludzi w wieku produkcyjnym oraz ludzi starszych
 • zapewnienia pomocy i opieki merytorycznej dzieciom i dorosłym
 • informowania i popularyzowania działań kulturalnych poprzez środki masowego przekazu, plakaty, wydawnictwa,
  prasę lokalną, stronę internetową BDK itp.
 • stwarzania warunków do aktywnego, wielokierunkowego uczestnictwa w kulturze
 • wychowanie patriotyczne (obchody świąt i rocznic państwowych, wystawy, współpraca ze stowarzyszeniami, muzeami, itp.)
 • działalność promocyjną i marketingową oraz pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych
 • działalność usługową

Bielski Dom Kultury jest organizatorem i współorganizatorem około 200 imprez rocznie tj.: festiwali, przeglądów, koncertów, wystaw, spotkań, konkursów, seansów filmowych, pokazów teatralnych, warsztatów i innych form.

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
NIP 543 10 23 238
Nr konta: 27 8063 0001 0070 0706 5846 0002

tel. 85 730 34 14
e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl
Dyrektor: fionik@bdkbielsk.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP