Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne

Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne i utworzenie Bielskiego Centrum Kultury

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, 22 czerwca 2018 r. ogłosił wyniki naboru o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja.

Projekt złożony przez Bielski Dom Kultury, zakładający realizację zadania w partnerstwie z Miastem Bielsk Podlaski, zdobył najwięcej punktów spośród złożonych w ramach konkursu i tym samym uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 671 047, 43 zł. Przedsięwzięcie, które zostało ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, zakłada powstanie nowoczesnej placówki kulturalnej o bogatszej ofercie i większej dostępności dla mieszkańców, a poprawa stanu technicznego obiektu wpłynie na poprawę estetyki przestrzennej miasta.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” będzie przebiegać w dwóch etapach:

  • Etap I – budowa sali wielofunkcyjnej z widownią na 380 osób wraz z zapleczem
    i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu dawnego kina „Znicz”. Powstanie scena wraz z kieszeniami scenicznymi, hol główny z szatnią i recepcją, zespół sanitarny, szatnie i garderoby dla artystów, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia obsługi oraz techniczne;
  • Etap II – rozbudowa istniejącego już budynku BDK. Przewidziane jest utworzenie zespołu pracowni związanych z działalnością domu kultury, tj.: pracowni plastycznych, teatralnych, muzycznych, tanecznych oraz część administracyjna, sala konferencyjna, studio nagrań, bar z zapleczem, zespoły sanitarne oraz garderoby, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Zagospodarowaniu ma także ulec sąsiedni teren poprzez wykonanie małej architektury: stoliki do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, zadaszenie nad stolikami, ławki.

Obecny budynek BDK oraz po byłym kinie „Znicz” ma stanowić jeden nowoczesny kompleks – Bielskie Centrum Kultury, który będzie zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców miasta i tym samym przyczyni się do aktywizacji życia społecznego.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych jest w trakcie rozstrzygania. Wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza opiewa na 24,7 mln zł. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do 3 września 2018 r. Czas realizacji robót budowlanych to 15 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcą. W trakcie realizacji inwestycji tymczasową siedzibą Bielskiego Domu Kultury będzie były budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów przy ul. Kopernika 3.

Może Ci się również spodoba

Skip to content