RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne
do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Bielski Dom Kultury, należytego wykonania
zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań
i przedsięwzięć Bielskiego Domu Kultury, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO), Bielski Dom Kultury informuje, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim,
ul. 3 Maja 2 17-100 Bielsk Podlaski (adres na czas remontu: Bielsk Podlaski ul. Kopernika 3),
reprezentowany przez Elżbietę Fionik Dyrektor, adres e-mail: fionik@bdkbielsk.pl
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Bielskim Domu Kultury jest Pan Mariusz Gerez
adres e-mail: m.gerez@bdkbielsk.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
a) wykonania zadań Bielskiego Domu Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym
umownych, Bielskiego Domu Kultury (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Bielskiego Domu Kultury (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z
podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni
naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz
(takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych
zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;
4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
a) przez czas wykonania zadań Bielskiego Domu Kultury i innych prawnych obowiązków, w
tym umownych i/lub
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
c) przez czas, w którym Bielski Dom Kultury może ponieść konsekwencje prawne
nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych
lub obowiązków prawnych;
5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi
mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań
i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc
informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na
nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i
wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;
6. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) prawo przenoszenia danych,
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być
warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie
Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie,
a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez
nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.
Elżbieta Fionik
Dyrektor Bielskiego Domu Kultury

Skip to content