INNE

 

REGULAMIN IMPREZY

(zawiera wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce)

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, na którym jest przeprowadzana. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie jej trwania akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie za­sad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 3. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest impreza lub inne miejsce, na które impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed imprezą;

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

 1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
 2. Uczestnicy imprezy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 3. Uczestnik powinien złożyć obowiązkowego pisemnie oświadczenie przy wejściu na imprezę, iż według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
 4. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń organizatorów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 5. Osoby małoletnie do 13 roku życia uczestniczą w imprezie wraz z opiekunem.
 6. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicz­nych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, pojemników szklanych, napojów alko­holowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, zwierząt.
 7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określo­ne w punkcie 7 regulaminu.
 1. Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które:
 2. zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
 3. pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
 4. Zakazuje się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie imprezy. Spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko poza terenem imprezy w miejscach do tego przeznaczonych.
 5. Podczas imprezy organizator będzie utrwalał jej przebieg w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób w niej uczestniczących. Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozu­mieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza­niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

-        w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim (ul. Kopernika 3),(sekretariat)

-        na stronie www.bdkbielsk.pl w zakładce dotyczącej danej imprezy.