INFORMACJE

Bielski Dom Kultury swoją działalność prowadzi realizując podstawowe zadania statutowe poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury,  działania skierowane na rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz promocję działań kulturalnych.

Bielski Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie:

 • edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
 • tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w szczególności folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
 • upowszechniania sztuki, jej udostępniania i popularyzowania wiedzy

o sztuce, promowania zamierzeń artystycznych w kraju i poza granicami.

 • tworzenia i upowszechniania scenicznych programów artystycznych
 • organizowania konkursów w różnych dziedzinach sztuki
 • organizowania wystaw, koncertów, przeglądów i festiwali
 • prowadzenie zespołów, chóru, pracowni  różnych grup społecznych i zawodowych
 • rozwijania potrzeb twórczego uczestnictwa w kulturze z możliwością

twórczego i kształcącego spędzania wolnego czasu oraz

znajdowania przyjemności w odbiorze sztuki lub jej tworzeniu

 • rozwijania pasji i zamiłowań artystycznych w zakresie:

muzyki, plastyki, teatru, tańca, arteterapii, filmu i fotografii

 • zaspakajania potrzeb i rozwijania zainteresowań różnych grup społecznych i zawodowych, dzieci i młodzieży, ludzi w wieku produkcyjnym oraz ludzi starszych.
 • zapewnienia pomocy i opieki merytorycznej dzieciom i dorosłym
 • informowania i popularyzowania działań kulturalnych poprzez środki masowego przekazu, plakaty, wydawnictwa, prasę lokalną, stronę  internetową BDK itp.
 • stwarzania warunków do aktywnego, wielokierunkowego uczestnictwa w kulturze
 • wychowanie patriotyczne (obchody świąt i rocznic państwowych, wystawy, współpraca  ze stowarzyszeniami, muzeami, itp.)
 • działalność promocyjną i marketingową oraz pozyskiwanie  pozabudżetowych środków finansowych
 • działalność usługową.

Bielski Dom Kultury jest organizatorem i współorganizatorem około 200 imprez rocznie tj.: festiwali, przeglądów, koncertów, wystaw, spotkań, konkursów, seansów filmowych,  pokazów teatralnych, warsztatów i innych form.

Skip to content